«

»

Nis 01

WordPress site nas?l kurulur-yap?l?r.Ad?m Ad?m!

wordpress logoWordPress site nas?l kurulur ?
Web siteleri html, dreamweaver vb. programlar ile asp ve php gibi programlama dilleriyle zenginle?tirilerek haz?rlan?r. Daha bir sürü araç gereç… Bu kadar program? bilmek gerçekten zor olabilir. Birinde uzman olup di?erlerinde çok az ?ey bilebilirsiniz.
Peki wordpress nedir ?

WordPress, dünyada en çok kullan?lan blog sistemlerinden biridir, aç?k kaynakl? ve ücretsiz olarak da??t?lmaktad?r. WordPress kullanarak k?sa süre içinde kendi sunucunuza kurulum yapabilir, sitenizi yay?nlayabilir ve sitenize içerik eklemeye yani bloglamaya ba?layabilirsiniz.

WordPress aç?k kaynakl? bir yaz?l?m oldu?u için dünyan?n her yerinden isteyen herkesin katk?da bulunmas?na aç?kt?r; “created by and for the community” denir, yani topluluk taraf?ndan ve yine topluluk için geli?tirilmekte ve desteklenmektedir. Bu ?ekilde her geçen gün daha da kullan??l? ve sa?lam bir sistem haline gelmektedir.

Orjinal sitede yukar?daki tan?m mevcuttur.

WordPressle normal bir bilgisayar bilen ki?i web programlar?n?, kodlamalar? bilmeden güzel bir site yapabilir.Tak?ld??? yerlerde arama yapabilir ki kesinlikle ba?kalar? da ayn? sorunu ya?am??t?r.E?er program ve kod bilgisi varsa o zaman çok iyi ?eyler ba?arabilir.
Wordpressi ö?rendikten sonra Köro?lunun ünlü sözü akl?ma geldi.” Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu” … Ayn? ?ekilde ” WordPress icat oldu mertlik bozuldu ”

En basit ?ekliyle wordpress nas?l kurulur ?

En basit ?ekliyle wordpress nas?l kurulur? Hiç bilmeyenler için anlat?yorum. Çok basit oldu?u için mi nedir bilinmez bu bilgileri bulmakta zorland?m ilk wp sitemi kurarken neyse ki tecrübeli bir arkada??m vard? ve sorular?ma ondan cevap al?yordum.
Wordpress site kurmak çok basit ama ilk sefer gerçekten zor geliyor. Bilene bildi?i kolay gelir bilmeyene de tam tersi.
Burada anlatt?klar?m kendi yöntemim veya görü?ümdür .
Yapman?z gereken ilk i? bir domain almak
örnek kendi sitem
www.sanalgelisim.com
Bundan sonraki ad?m wordpress için uygun bir web hosting paketi almal?s?n?z. Linux olabilir. Kapasite vb size kalm??.Önemli olan bir di?er nokta ald???n?z bu hostingin PHP-MYSQL destekli olmas? gerekmektedir.
Bundan sonra yapman? gereken wordpress türkçeyi indirmek.
A?a??daki linkten indirebilirsiniz


WordPress Türkçe 3.1


not:Wordpress indirilirken wp-config.php dosyas?na dikkat edin bazen olmuyor.onun oldu?undan emin olun.Neden bunu diyorum i?i bilen ki?i zaten bunlara dikkat eder ama ilk kez yap?yorsan?z ve dosya yoksa gerçekten u?ra?t?r?yor. (wp-config-sample.php isimli dosyadaki sample yaz?s?n? silerek wp-config elde edebilirsin, ya da gerekli izinleri verdiysen ilk kurulumda wordpress olu?turabiliyor bu dosyay?.)


Hosting firman?z size ftp kulan?c? ad? ve ?ifresi verecektir.Bir veritaban? olu?turman?z gerek.Phpmy admin panelinde. Baz?lar? da kendi veritaban? yap?lm?? halde ?ifreleri verir.

Bir sonraki ad?m
?ndirdi?iniz wordpress dosyas?n?n içinde ki wp-config.php dosyas?nda gerekli bilgileri doldurmak.
veritaban? ad?,ftp ad? ve ?ifresi.
/** WordPress için kullan?lacak veritaban?n?n ad? */
define(‘DB_NAME’, ‘veritaban? ad?’);

/** MySQL veritaban? kullan?c?s? */
define(‘DB_USER’, ‘ftp kullan?c? ad?’);

/** MySQL veritaban? parolas? */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘ftp ?ifresi’)


di?er bilgiler ayn? kalabilir. Wp-config.php dosyas?n? bu ?ekilde kaydediyoruz.

?imdi bu dosyalar? ftp adresine yükleme zaman?.
Yükleme için bir explorer penceresi aç?p ftp://www.sanalgelisim.com ftp ad? ve ?ifresiyle ftp ye girebilirsiniz. Yada filezilla program? ile ftp’ye girebilirsiniz.

Filezilla’y? buradan indirebilirsiniz.Filezilla client’i download edin.

Dosya izinleri: Ftp’ye yükledi?imiz dosyalar?n izinlerini ayarlamam?z gerekir. Aksi halde wp-admin panelinde bir de?i?iklik yapamay?z.

Filezilla program?nda ftp adresine giriyoruz. ftp klasörlerinden public_html seçip sa? tu?a t?kl?yoruz dosya izinlerini seçiyoruz kutular? seçmenize gerek yok 777 yazman?z yeterli bütün izinler verilmi? olur,altta tarafta “alt klasör ve dosyalara” uygula sekmesini de i?aretliyoruz.?zinlerde tamamd?r.

WordPress dosyan?n içindeki klasör ve dosyalar? ftp dosyas? içindeki public-html klasörünün içine kopyalamam?z laz?m. Buna dikkat edin. Yükleme bitince wordpress sitemiz haz?rd?r.
Yüklemeden sonra http://sanalgelisim.com sitesine girersem ilk aç?lan wp admin paneli olu?turma sayfas?d?r. Bir ?ifre ve kullan?c? ad? olu?turup wp-admine giriyoruz. Art?k wordpress ile yapt???m?z bir sitemiz var. Yeni bir sayfada sitemize girmeye çal???nca yüklü olan tema ve yaz? gelecektir.
Art?k her ?ey bize kalm??t?r.
wordpress admin paneli nas?l kullan?l?r onu di?er yaz?mda anlataca??m.

27 yorum

Yorumu formunu geç

 1. Alper

  Güzel yaz? olmu?. ??in özeti budur..

  1. Hakan

   Te?ekkürler master :)
   ö?rettiklerinden ve ara?t?rmalar?mdan bu yaz? olu?tu.

 2. Metin AKA

  helal olsun karde?im, sitemizi rahatl?kla kurmam?za vesile oldun

  1. Hakan

   Te?ekkürler karde?…
   Payla?t?kça azalmayan aksine ço?alan tek ?ey bilgidir…

 3. peruksatis

  cok yararl? bir yaz? olmu? eminim wordpress bilmeyenler bu yaz?dan cok sey ogrenecek tesekkurler

 4. emel kaya

  Merhaba herseyi sizin dedi?iniz gibi yaptm ama a?a??da yazd???m g?b? b?r hata al?yorum. Bana yard?mc? olursan?z cok sev?n?r?m… Te?ekkürler.

  Warning: require(./wp-blog-header.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/a8234528/public_html/index.php on line 17

  Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required ‘./wp-blog-header.php’ (include_path=’.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php’) in /home/a8234528/public_html/index.php on line 17

  1. Hakan

   Bende wordpressle u?ra??rken pek çok hata al?yorum :) Bu hatay? henüz almad?m sayende gördüm. WordPress de bu ve bundan sonrkai hatalarda çözümü google da bulabilirsin.Ayn? sorunu ya?am?? olan ba?kalar? kesinlikle vard?r.Mailine baz? linkler göndericem oradaki çözümleri deneyebilirsin.En kötü ihtimalle dosyalar? sil yeniden kur oda olmad? bilgilerini bana ver ben kuray?m.En fazla yapabilece?im budur.
   iyi günler

 5. Hakan Toprak

  Bilgi ?çin Çok Te?ekkürler… emegine Sa?l?k

 6. Ula?

  ii?e yarar begendim

 7. cansu

  merhabalar ben ön yarg? içerisinde yaln?zca yorumlar? okuyup,sizden yard?m istemeye karar verdim.var olan yeni aç?lm?? bir site var.her sitenin özgeçmi?i bulunan hakk?m?zda bölümünü nas?l yazabilirm,bu firma bir sipari? sitesi,telefon vb. ?eylerin sat??a sunuldu?u bir site…var olan bir ?ablon var m?d?r acaba???

 8. mustafa

  güzel ve sade bir anlat?m…

 9. Mustafa

  Te?ekkürler. Buna ihtiyac?m vard?. :)

 10. Udeh

  ellerinize sa?l?k.. te?ekkürler..

 11. ferhat

  karde? kulan?c? ad? ve ?ifreye ne yazacaz 5 saat?r ar?yorum bulam?yorum bir yard?mc? olsan?z lütfen

  1. Hakan

   worpressi yükleyip kurulum a?amas?na geçti?iniz zaman kullan?c? ad? ve ?ifre olu?turuyorsunuz wp yönetim paneli için.Daha sonra hep isim ve ?ifreyle giriyorsunuz.

 12. arif kayan

  aç?klay?c? bilgileriniz için te?ekkürler oldukça faydal? oldu bu bilgileriniz

 13. Hasan

  Bilgiler için çok te?ekkürler çok i?imize yarad?

 14. Ozan köro?lu

  elinize sa?l?k tam arad???m bir konu du yard?mc? oldunuz

 15. Mustafa

  ?nceledimde yaz?n?z? yeni ba?layanlar için ideal te?ekkürler.

 16. sedat dem

  arkadaslar wordpress kurumsal firma scpriti kurmak için bana yard?mc? olacak biri varm?

 17. MURAT

  ba?ar?l? bi çal??ma olmu? bende sen?n yaz?d?klar?n? ad?m ad?m tak?p ederek kurmaya çal??acam ?nsallah becer?r?m hiç bir bilgi olmadan bakal?m çal??malar?nda ba?ar?lar dilerim

 18. ?eyma

  Çok i?ime yarad? te?ekkür ederim. Eksiklerimin fark?na vard?m.

 19. Alican

  Yaz?n?zdan sonra kendime 3 y?ll?k domain ve hosting akd?m. WordPress kullanaca??m ve site kurarken ad?mlar? takip edece?im. Payla?mak kadar güzel bir?ey yok. Te?ekkür ederim admin.

 20. Veysel

  Merhaba,
  Yaz?n?z için t?k. Adetim. Ancak anlayamad???m bir kaç ?ey var yan?tlarm?s?n?z?
  Bir alan ad? ald?m. Birde sunucu hizmeti ald?m. Ama alan ad?m? nas?l sunucuyla ili?kilendirece?im?
  Yaz?n?zda bir veri Taban? olu?turman?z gerek demi?siniz ya, bu nas?l olacak? Elimde FTP bilgileri var ama filezilla program?na giremiyorum.

  Sayg?lar?mla….

 21. Erhan Demir

  Bilgiler için te?ekkürler karde?. Bir kaç detay? bilmedi?i için bir sürü firmalara binlerce lira para ödeyenler var. Bu sayede kendielri biraz bir ?eyler yapabileceklerdir.

 22. Ozan

  Güzel bir döküman olmu?, ba?ar?lar.

 23. adem ünal

  kameramankara.com sitesini bir arkada??ma kurdurdum. ?imdi ilgilenmez oldu. ücret mukabilinde sitemdeki problemleri giderebilecek arkada? ar?yorum sayg?lar. adem bey : adem.unal06@hotmail.com
  Edit: sorun olmamasi için tlfnu sildim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>