«

»

Şub 27

Sistem Geri Yükleme

Daha iki gün öncesine kadar çal??an bilgisayar?n?z ne oldu da birden çal??mamaya ve hata vermeye mi ba?lad?? Daha önce kurulu durumda bulunan bir donan?m?n?z? bilgisayar art?k tan?m?yor mu? Tüm ara?t?rmalar?n?za ra?men sorunu bulamad?n?z veya çözemediniz mi? O zaman u?ra?may? b?rakal?m, biraz geriye dönelim. Ço?u zaman bu u?ra? yerine sorunun olmad??? bir tarihe dönmek kesin sonuç verecektir, e?er zaten sorununuz bu ?ekilde de çözülmüyorsa daha farkl? sorunlar?n?za ho?geldin deyiniz..

Windows i?letim sistemlerinde yer alan Sistemi Geri Yükleme özelli?i kolay tan?mlanabilen geri yükleme noktalar?n? otomatik olarak olu?turur ve sistemin belirli bir saatteki veya tarihteki haline geri yükleyebilmenizi sa?lar. Sistemi Geri Yükleme özelli?i verileri veya belge dosyalar?n? eski haline getirmez, dolay?s?yla geri yükleme i?lemi s?ras?nda çal??malar?n?z, göz atma tarihçeniz ve s?k kullan?lan dosyalar?n?z bile kaybolmaz. Yani bilgisayar?n?z?n sadece ayarlar? ve sürücüleri geri döndürülür.

Nas?l Geri Yükleme Yapabilirim?
Ba?lat/Programlar/Donat?lar/Sistem Araçlar?/Sistem Geri Yükleme k?sm?ndan sistem geri yüklemeyi ba?latt?ktan sonra:
– Sistem Geri Yüklemeye Ho? Geldiniz sayfas?nda, Bilgisayar?m? önceki bir zamana geri yükle’yi (zaten seçili de?ilse) seçin, sonra da ?leri’yi t?klat?n.
– Bir Geri Yükleme Noktas? Seçin sayfas?nda, Bu listede bir geri yükleme noktas?n? t?klat?n listesinde en son sistem denetim noktas?n? t?klat?n, sonra da ?leri’yi t?klat?n. Sistem Geri Yükleme’nin yapaca?? yap?land?rma de?i?ikliklerini listeleyen bir Sistem Geri Yükleme iletisi görüntülenebilir. Tamam’? t?klat?n.
– Geri Yükleme Noktas? Seçimini Onayla sayfas?nda,?leri’yi t?klat?n. Sistem Geri Yükleme önceki Windows XP yap?land?rmas?n? geri yükler ve sonra bilgisayar? yeniden ba?lat?r. E?er yükleme ba?ar?l? olmu?sa “ba?ar?yla yüklendi” ?eklinde bir mesaj al?rs?n?z. E?er yükleme ba?ar?l? olmazsa ba?ka bir gün ve denetleme noktas? deneyiniz.

E?er dönmü? oldu?unuz tarihten memnun de?ilseniz ve eski hale dönmek istiyorsan?z yine Sistem geri yüklemeyi çal??t?r?p, Son geri yüklememi geri al’? t?klat?n, sonra da ?leri’yi t?klat?n. Sistem Geri Yükleme’nin yapaca?? yap?land?rma de?i?ikliklerini listeleyen bir Sistem Geri Yükleme iletisi görüntülenebilir. Tamam’? t?klat?n. Geri Yükleme Geri Almay? Onayla sayfas?nda, ?leri’yi t?klat?n. Sistem Geri Yükleme özgün Windows XP yap?land?rmas?n? geri yükler ve sonra bilgisayar? yeniden ba?lat?r.

Bilgisayar?n?zdaki Sistem Geri Yükleme özelli?ini, masaüstünde Bilgisayar?m simgesine sa? tu? yapt?ktan sonra Özellikler k?sm?na girerek, Sistem Geri Yükleme sekmesinde yer alan Bütün Sürücülerdeki Sistem Geri Yüklemeyi Kapat ??kk?n? i?aretleyerek tamam?yla durdurabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>