«

»

Nis 19

Autocad’de Ke?if-Metraj Ç?karma

autocad 2012AutoCad’de metraj ç?karmak,ke?if yapmak.Çal??t???n?z sektör ne olursa olsun autocadde ke?if ç?karmak zorunda kalabilirsiniz.Bu konuda kendi yöntemlerimi anlatmak istiyorum.

Kendi çal??t???m sektör oldu?u için mekanik tesisat konusunda bunu aç?kl?ycam.

Büyük bir i? merkezi dü?ünün.Bu i? merkezinde mekanik i?ler kapsam?nda s?hhi tesisat,havaland?rma tesisat?,yang?n tesisat?,klima tesisat?,?s?tma tesisat? bulunmaktad?r.Yap?lacak i?in maliyetini ç?karmak için sizin bu projede kullan?lacak olan bütün malzemelerin net rakam?n? bilmeniz laz?m bunun içinde ke?if yapman?z gerekiyor.??in büyüklü?üne göre bu ke?if çok uzun sürebilir i?te bu süreyi k?saltmak için neler yapmal?y?z ?! Anlatt???m kendi çal??ma yöntemimdir ve oldukça h?zl? ke?if yap?yorum daha iyi yöntemlerde vard?r.Size en uygun geleni uygulay?n.

Ke?fi ç?kar?lacak proje genelde ayr?lm??t?r..S?hh? tesisat çizimi ayr? bir paftad?r,yang?n tesisat? ayr? vb gibi.

1-Ke?if ç?karaca??m?z projeyi aç?yoruz.Örne?in yang?n tesisat?n?.Çizimde ilk yapt???m projenin tamam?n?n bir kopyas?n? “copy” ile kopyal?yorum. Bunu yapma nedenim ke?if için gerekli bütün i?lemleri bu kopya üzerinde sürdürücem bir s?k?nt? oldu?unda orjinal çizimden faydalan?cam.

2-Ke?fi ç?kar?lacak malzemeler 2 ye ayr?l?r asl?nda. Bir tanesi “metre” vb cinsinden uzunlu?unu bulman?z gerekenler ( borular vb ) di?eride “adet” vb olarak bulunmas? gerekenlerdir.Önce hangisi yapmal?y?z? Önce adetleri bulmal?y?z!Bence adetleri saymak daha mant?kl? çünkü çizimdeki tesisat?n ço?u borulardan olu?ur benim yapt???m gibi lipsler yar?d?m?yla boru metraj?n? ç?kar?p sonra o borular? silerseniz ard?ndan adetleri saymaya çal???rsan?z baz? malzemeleri gözden kaç?rabilirsiniz.

Adet olarak bulabileceklerimiz örne?in sprinkler,yang?n dolaplar? ( di?er malzemelerde olabilir detaya girmiyorum).Projeyi çizen firma bu nesneleri blok olarak çizmi?se saymak daha kolay.Gerek “bcount” komutu gerekse “quick select” yard?m?yla bloklar? saymak çok kolay.

“quick select” kullan?m? için buraya t?klay?n?z…

3-Blok de?ilse yada blok olmayan nesneleri tek tek say?yoruz.Bunun içinde quick select kullanabiliriz.Tek tek say?m yaparken yeni bir layer olu?turun belirgin ve farkl? bir renk olsun bu layerdayken sayd???m?z nesneleri i?aretleyelim.Örne?i ben bir çember çizip bu çemberi sayd?klar?m?n üzerine kopyal?yorum ayn? nesneyi sayma riskini ortadan kald?r?yorum.Layer komutlar?n? kullanarak sayd???n?z nesnelerin layerinde i?lem yap?p gözden kaçan olup olmad???n? kontrol edebilirsiniz.Ölçülen nesnelere çember koyarsan?z ke?if  boyunca say?lmam?? nesneleri kolay farkedebilirsiniz.

not:ke?if veya metraj ç?kar?rken buldu?umuz de?erleri ka??da yazmak bizi yava?latabilir ke?fe direk yazmak daha kolay ayr?ca ke?if yaparken autocad ve excel aras?nda gidip gelmek zaman kaybettirebilir bunun için çal??ma ekran?n?za hem exceli hem autocadi yerle?tirin bu ?ekilde çal??mak size oldukça zaman kazand?rabilir.

4-Gelelim borular?n ölçülmesine.Genelde hatalar mt cinsinden olan ölçümlerde yap?l?r nede olsa miktar olarak bir ke?ifte en çok borular olur.En kolay yolu bunun için haz?rlanm?? lisplerdir.

buradaki linkten nas?l toplama yapabiliriz ve nelere dikkat etmeliyiz görebiliriz.

Yenilik ve kolayl?k size yabanc?ysa zoru seven eski moda biriyseniz tek tek bütün çizgi ,yay vb ni ölçmelisiniz.Bunun için properties penceresinide kullanabilirsiniz.Properties penceresi hakk?nda detayl? bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Ölçerken ayn? yeri ölçmemeye dikkat edin.Ölçtü?ünüz yerleri ya silin ya rengini de?i?tirin yada ölçüleri üzerinde b?rak?n.

ölçmek istedi?iniz yay? seçip komut sat?r?na “li” yaz?p enter’a basarsan?z liste bilgilerini verir,yay uzunlu?u vb.

bir do?ruyu ölçerken önce ölçüm arac? seçilir sonra ölçece?iniz do?runun ba?lang?ç ve biti? noktalar?n? seçince ölçüyü verir.Bunun daha kolay bir yolu var ölçüyü seçip klavyeden “space bar”a bas?n ve ölçmek istedi?iniz do?ruyu seçin ölçülendirmeyi yapm?? olacak.Klasik ?ekle göre oldukça kullan??l?.

not:Autocad’de genel olarak daha h?zl? çal??mak için iki elinizi birden kullanmak gerekir.Her ?eyi tek elle yapmak size h?z kazand?rmaz.Yukar?da ki komut örne?inde oldu?u gibi.

ke?if ç?kar?rken dikkat etmeniz gerekenler

” Ayn? malzemeleri fazladan ölçmemeye dikkat edin yada eksik ölçmeye.Her iki durumda firma için büyük kay?p.Ke?fi h?zl? yapmak demek do?ru yapmak demek de?ildir gerekirse çok yava? yap?n ama do?ru yap?n.

” Ke?fi h?zl? yap?p hemen ke?if listesine yada teklife yazmak çok cazip de?il.Özellikle de çok hacimli yerlerde ayr? bir excel dosyas? aç?n k?s?m k?s?m ke?if yap?n.?? merkezi örne?ini verdik.her kat?n her tesisat?n? ayr? ayr? ölçün say?n.Daha sonra kontrol etmeniz gerekebilir.Parça parça kontrol etmek bütünü kontrol etmekten kolayd?r ayr?ca bir hata olursa tamam?n? yeniden ölçmezsiniz o hacmi tesisat? yeniden ölçersiniz.

” Bir ölçüm yapt?n?z daha sonra 2.sini yap?p kontrol ettiniz ve arada fark var 3.sünü yapmaya vakit yoksa size en do?ru geleni kabul edin öyle bir durumda  yoksa ilk yapt???n?z de?eri yaz?n.

” ?nsan hata yapar,ke?if s?ras?ndada hata olabilir.Size en az zarar? verebilecek hatalar? yap?n yada di?er bir deyi?le daha önemli daha de?erli olan k?s?mlara daha fazla zaman ay?r?n özen gösterin.

” Uygulama ve ke?if hiç bir zaman ayn? olmaz.Bunada dikkat edin.Ke?if sonunda özellikle borulara ,hava kanallar?na vb ne % 01 ile % 10 aras? ilave yap?n.??in büyüklü?üne göre bu ilaveyi ayarlay?n.Çok büyük bir i?te % 10 çok fazla gelir.Adetlerde pek artt?rma yapmay?n.Örne?in pompa say?s? bellidir bu de?i?mez ama vana say?s? artt?r?labilir.

 

Baz?lar? da projenin ç?kt?s?n? al?p ka??t kalemle ke?if yap?yor. Al??kanl?klar kolay de?i?miyor yada bir k?sm? ekran yerine ka??tta daha iyi kavr?yor sayg? duymak laz?m.

13 yorum

Yorumu formunu geç

 1. sevgi

  boru metraj?n? 1/100 ölçekli bir projede , proje üzerinden ölçtükten sonra 1 parmak boru 453 mt c?kt?. bu buldu?umuzu çarp? 100 yap?p= 45300m olarak m? ke?fe yaz?p fiyatland?raca??z ? lütfen cevap yaz?n?z te?ekkürler**?

  1. Hakan

   sizce o projede 45300 mt boru kullan?lma ihtimali varm??Yani 45 km.Ölçekle alakal? de?il. 453 un kaç mt oldu?unu projeden anlars?n?z.

  2. ONUR

   uosnap komutunu kullan..453 ç?kt?ysa ve 1/100 ölçekliyse 4,53mt dir. ayr?ca 45 km boru uzunlu?uda mant?kl?d?r.olmaz diye bi?ey yok.öyle projeler çok var

   1. Hakan

    küçük bir banka ?ubesinin bir kat?nda 453 ç?kt?ysa bunun 43.5 mt çok az da olsa 453 mt oldu?unu bilmelisiniz anlam?nda dedim yoksa projeye göre her miktar ç?kabilir.

 2. hasan

  45km boru ç?kar, örne?in ?u an elimde olan 216 dairelik 1+1-2+1-3+1-4+1 dairelerden olu?an bir proje var ve 55800 m boru hesaplad?k, ?u an ?antiyeye 17000m gönderdik daha 1/3 deyiz ortalama

 3. kenan gunes

  Arkada?lar merhaba,
  bir lisp vard? san?r?m burada bulmu?tum; metraj ç?kar?rken büyük kolayl?k sa?l?yordu. uo lispi gibi ancak seçip ölçtü?ü çizgileri gizliyordu. bilen varsa yard?mc? olabilir mi rica etsem?

 4. Resul Gün

  Biz de uzun süre bunun gibi de?i?ik ?ekillerde metraj yapt?k fakat daha sonra sürekli hatalar yapt???m?z? farkettik. Kullan?c? kar??t?r?yor, ara verip gidiyor dönünce nerede kalm??t?m diyor; unutuyor. Daha sonra tesadüfen ahsmet isimli bir yaz?l?m ö?rendik ve o günden beri bütün metrajlar? art?k bununla yap?yoruz. Program tanumlanan nesnelere veri ekliyor ve tan?mlananlar? gizliyor. ?ster çizimi kapat?p? geri aç?n kaybolan hiç bir?ey olmuyor. Çünkü tan?mlama ve metraj i?leri birbirinden ayr?. Boru, tefri?at, hava kanal? metrajlar?n? kolay ve sorunsuz olarak ayr?nt?l? bir ?ekilde ve sayfa sayfa Excel e aktar?yor. Yanl?? bilmiyorsam program?n ad? art?k de?i?mi?, e?er ö?renirsem tekrar bildiririm.
  Selamlar,
  Protek Mekanik

  1. ?brahim

   Resul Bey,
   Bahsetti?iniz program?n ad?n? payla?abilir misiniz?
   Te?ekkürler,

  2. Ali

   Merhabalar Mesut Bey, Program elinizde var m? acaba rica etsem upload edebilir misiniz? Hay?rl? günler

 5. mustafa

  autocad ta 4 cm gördügüm yer gerçek hayatta 4 mt dimi

  1. Hakan

   Her çizimin ölçe?i farklidir. Cizim ölçe?i için mimari projelerde kapiyi referans alabilirsiniz. Kapilar 80 -120 cm arasindadir. Ölçtugunuz kapi 800 ise olcek mm dir.0.8 ise ölçek mt dir

 6. sevda

  Merhaba arkada?lar yeni bir i?e ba?lad?m yang?n tesisat? ve s?hhi tesisat metraj c?kar?yorum.Mekanik tee ve kaplinlerin nas?l hesapland???n? bilen varsa aç?klayabilir mi??imdiden çok te?ekkürler….

 7. Fatih BA?OL

  Arkadaslar, ben de önceden autocad de metraj ç?kariyordum, ancak tesadüf eseri NZN Tesisat metraj diye bir program buldum, metraj isini cok kolaylastirdi, bir bakin derim, you tube da da bir sürü videosu bulunmaktadir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>